ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ - 2542 [1999]

0857-6483


ภาษีอากร--ไทย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การยกเว้นภาษีอากร--ไทย


ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305