เปิดพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฉบับยกร่างก่อนเข้าสภา. - 2543 [2000]


บริษัทมหาชนจำกัด--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305