สุวิทย์ ปาตังคะโร.

การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินตามแนวทาง GAP. - 2543 [2000]

0857-5770


สินทรัพย์.
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์.

GAP

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305