สหพัฒน์ บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มูลค่าการตลาด 8,000 ล้านบาท - 2541 [1998]


บริษัทสหพัฒนพิบูล--ประวัติ.


สินค้าอุปโภค-บริโภค--การตลาด.--ไทย
โฆษณา--สินค้าอุปโภค-บริโภค--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305