SUMMER CRISIS วัดกึ๋นการตลาดวิกฤติหรือโอกาส? โดย กองบรรณาธิการ - 2542 [1999]


ห้างสรรพสินค้า--การตลาด--ไทย
สินค้าอุปโภค-บริโภค--การตลาด--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305