ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

คำว่า ค่าภาษี รวมถึง ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือไม่ - 2543 [2000]

0125-6580.


การขาย--อสังหาริมทรัพย์--ภาษีอากร--ไทย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ--ไทย
คำพิพากษาศาล--ภาษีอากร

คดีภาษีอากร ค่าภาษี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305