ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

การวางแผนภาษีอากรของบริษัทต่างประเทศ - 2543 [2000]

0125-6580.


การวางแผนภาษีอากร
บริษัทต่างชาติ--ภาษีอากร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305