อุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงาน การแข่งขันที่ยากเข็ญและอ่อนล้า. - 2543 [2000]


อุตสาหกรรม--ไทย.
แรงงาน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305