การค้าเสรี? เสรี..ในมือมหาอำนาจ. - 2543 [2000]

บทความภาษาไทย-อังกฤษ.

0859-1237


การค้าระหว่างประเทศ.
ลัทธิปกป้อง--สหรัฐอเมริกา.
ลัทธิปกป้อง--สหภาพยุโรป.


สหรัฐอเมริกา--นโยบายการค้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305