เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

ปัญหาระหว่าง ผู้เสียภาษี กับ สรรพากร กรณีมาตรการขยายฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - 2542 [1999]

0125-6580.


ภาษีอากร--ไทย

ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305