ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

เศรษฐกิจใหม่ของสหรัฐฯ ในสมัยรัฐบาลคลินตัน. - 2543 [2000]

0857-8702


สหรัฐอเมริกา--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305