ธงชัย สันติวงษ์.

อัตราดอกเบี้ย โจทย์เก่าสู่รัฐบาลใหม่. - 2544 [2001]


การบริหารรัฐกิจ.
การเงิน--ไทย.


ไทย--การเมืองและการปกครอง.
ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ.

อัตราดอกเบี้ย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305