ธงชัย สันติวงษ์

กลยุทธ์ไหนในหลายกลยุทธ์ฟื้นเศรษฐกิจ - 2544 [2001]


ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ
ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--การฟื้นฟู

การฟื้นฟูเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305