ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.

เข้าเฝ้าหรือขึ้นเฝ้าประจำวัน - 2543 [2000]


ไทย--ราชสำนักและข้าราชสำนัก
ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305