สมพงษ์ ตันติรจนาวงศ์

ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจการค้าทองคำ - 2543 [2000]

0125-6580.


ทอง--ภาษีอากร--ไทย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ธุรกิจค้าทอง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305