สมพงษ์ ตันติรจนาวงศ์

ภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม ของธุรกิจนำเข้าและส่งออก - 2544 [2001]

0125-6580.


การนำเข้า--ภาษีอากร--ไทย
การส่งออก--ภาษีอากร--ไทย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย

ธุรกิจนำเข้าและส่งออก

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305