ปิยะสาร ประเสริฐธรรม

สัมภาษณ์พิเศษ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม - 2534-2535 [1991-1992]


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305