ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

การวางแผนภาษีโดยการเลือกอาชีพ - 2543 [2000]

0125-6580.


การวางแผนภาษีอากร--ไทย
อาชีพอิสระ--ภาษีอากร--ไทย
ลูกจ้าง--ภาษีอากร--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305