ณฐกร.

สถานการณ์การผลิต-ส่งออกยางพารา. - 2544 [2001]

0859-192x


ยางพารา--ไทย.
ยางพารา--ราคา.--ไทย
การส่งออก--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305