พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร : เป็นภาระหนี้ของชาติหรือช่วยเกษตรกรได้จริง. - 2544 [2001]


เกษตรกรรมกับรัฐ.
หนี้.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305