พิเศษ เจียจันทร์พงษ์.

หงสาวดี เมืองของผู้ชนะ 20 ทิศ - 2543 [2000]


บุเรงนองมหาราช,, พระเจ้า,, 2058-2124


พม่า--ประวัติศาสตร์--สมัยแรกเริ่มก่อนค.ศ.1824

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305