ส. พลายน้อย

รูปเก่าเล่าเรื่อง หอระฆังวัดพระแก้ว - 2543 [2000]


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา


ไทย--โบราณสถาน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305