สุจิตต์ วงษ์เทศ

บทบรรณาธิการ พ่อขุนผาเมืองแห่งแคว้นสุโขทัย กับศรีนทรวรมันแห่งนครธม - 2543 [2000]


กัมพูชา--ประวัติศาสตร์.
กัมพูชา--กษัตริย์และผู้ครองนคร
สุโขทัย--ประวัติศาสตร์
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงสุโขทัย, 1800-1900

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305