ส. พลายน้อย

รูปเก่าเล่าเรื่อง สะพานมัฆวานรังสรรค์ - 2543 [2000]


สะพาน--ไทย--กรุงเทพฯ


กรุงเทพฯ--สะพาน
สะพานมัฆวานรังสรรค์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305