ส. พลายน้อย

สักกระวา - 2542 [1999]


ภาษาไทย--การใช้คำ.
สักวา

สักระวา สักกะวา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305