นิธิ เอียวศรีวงศ์

ระหว่างสถาบันและองค์พระมหากษัตริย์ - 2544 [2001]


ไทย--กษัตริย์และผู้ครองนคร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305