ศรัณพร ชวนเกริกกุล.

ลู่ทางการส่งออกกับกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่. - 2544 [2001]

0859-192x


กลุ่มประเทศอาเซียน--การค้า.
ลาว--การค้า.
เวียดนาม--การค้า.
กัมพูชา--การค้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305