พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

มันสำปะหลัง 2001 : รัฐจะมีมุมมองถดถอยหรือสดใส. - 2544 [2001]


มันสำปะหลัง--การตลาด.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305