ภาวะเศรษฐกิจการเงินไทยปี 2544 และแนวโน้มปี 2545. - 2544 [2001]

0857-5770


การเงิน--ไทย.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2544-2545.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305