อุดม ปรีเปรมวัฒนา.

หนี้ภาษีอากร ในคดีฟื้นฟูกิจการ - 2544 [2001]

0857-6483


การฟื้นฟูบริษัท--ไทย.
หนี้
ภาษีอากร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305