อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

การวางแผนภาษี : แพทย์/โรงพยาบาลเอกชน ใต้เงานโยบาย 30 บาท - 2544 [2001]

0859-0915


การวางแผนภาษีอากร
โรงพยาบาลเอกชน--ภาษีอากร--ไทย
แพทย์--ภาษีอากร--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305