ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

ภาษีซื้อบริภัณฑ์ สถานีบริการน้ำมัน เป็นภาษีซื้อต้องห้ามหรือไม่? - 2544 [2001]

0125-6580.


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย
การยกเว้นภาษีอากร

ภาษีซื้อ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305