ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

กำหนดเวลายึด อายัดหลักทรัพย์คดีภาษีอากร - 2544 [2001]

0125-6580.


ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ภาษีอากร

การยึดอายัดทรัพย์สิน การขายทอดตลาดทรัพย์สิน คดีภาษีอากร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305