อุดม ปรีเปรมวัฒนา.

หนี้ภาษีอากร ในคดีฟื้นฟูกิจการ. - 2544 [2001]

0857-6858.


การฟื้นฟูบริษัท.

การฟื้นฟูกิจการลูกหนี้

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305