ณรงค์ชัย อัครเศรณี.

หนี้สาธารณะ : ระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจ?. - 2545 [2002]

0859-1237


หนี้สาธารณะ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305