พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

สภาการเกษตรแห่งชาติ : ความจริงหรือความฝันของเกษตรกร. - 2545 [2002]


สภาการเกษตรแห่งชาติ--การบริหาร.


เกษตรกรรมกับรัฐ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305