ภาวะเศรษฐกิจไทย. - 2544 [2001]

รวบรวมจากเอกสารสรุปภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 3 ปี 2544และแนวโน้มปี 2544-2545.

0125-0566


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2544-2545.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305