พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

ผลกระทบของข้อตกลงองค์การการค้าโลกต่อเกษตรกรโคนมไทย. - 2545 [2002]


โคนม.
เกษตรกร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305