เพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ.

สาร(พัน) ความรู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม: การค้าระหว่างประเทศ - 2545 [2002]

0125-6580.


ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การนำเข้า--ภาษีอากร--ไทย
การค้าระหว่างประเทศ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305