ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

กรณีอย่างไร? จึงจะถือว่ามีเงินได้จากการขายที่มรดก. - 2545 [2002]

0859-0915


การขาย--อสังหาริมทรัพย์--ภาษีอากร--ไทย.
ภาษีเงินได้.
มรดกและการรับมรดก--ภาษีอากร--ไทย.

ที่ดินมรดก

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305