ส. พลายน้อย.

ลาวบางกอก. - 2545 [2002]

0125-3654


ชาวลาว--ประวัติศาสตร์--ไทย


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 1, 2325-2352.
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 2, 2352-2367.

ชาวลาวในไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305