ปริวัฒน์ จันทร

ไปไหว้ศาลเจ้าซำปอกง ที่มะละกา - 2545 [2002]


ชาวจีน--มะละกา
ชาวจีน--มาเลเซีย
ศาลเจ้า


มะละกา--ประวัติศาสตร์
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--มะละกา
จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--มะละกา

ศาลเจ้าซำปอกง เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305