ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากผู้นำเข้าและผู้ส่งออก พ.ศ.2535 - 2535 [1992]

0125-6580.


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย
การนำเข้า--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย
การส่งออก--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305