ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การขายเครื่องจักรที่ต้องติดตั้ง และทดลองเดินเครื่อง tax point เกิดขึ้นเมื่อใด? - 2545 [2002]

"คำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ".

0859-0915


ภาษีมูลค่าเพิ่ม.
คำพิพากษาศาล.
การขาย--เครื่องจักร--ภาษีอากร--ไทย.

คดีภาษีอากร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305