ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การวางแผนภาษีในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์. - 2545 [2002]

0859-0915


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ภาษีอากร--ไทย.
การวางแผนภาษีอากร--ไทย.
อสังหาริมทรัพย์--ภาษีอากร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305