ฉลอง สุนทราวาณิชย์.

การเมืองเบื้องหลังรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป. - 2545 [2002]

0125-3654


จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453 --การเยือนต่างประเทศ--ยุโรป.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 5, 2411-2453.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ฝรั่งเศส.

การเสด็จประพาสยุโรป, พ.ศ. 2440

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305