ธงชัย สันติวงษ์.

เศรษฐกิจไทยในภาวะโลกที่ไม่ปกติ - 2545 [2002]


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305