ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

การวางแผนภาษีในการทำสัญญา - 2545 [2002]

มีตารางสรุปภาระภาษีของสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

0125-6580.


การวางแผนภาษีอากร
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ภาษีอากร--ไทย
การขาย--อสังหาริมทรัพย์--ภาษีอากร--ไทย.

ภาษีของสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305