อุดม ปรีเปรมวัฒนา.

แง่มุมกฎหมายต่อพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย - 2545 [2002]

0857-6858.


บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย.


หนี้
สถาบันการเงิน--ไทย
การปรับโครงสร้างหนี้.
การจัดการสินทรัพย์-หนี้สิน--ไทย.

บสท.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305