ระหัตร โรจนประดิษฐ์.

ผลกระทบของมาตรฐานอัตราน้ำหนักบรรทุกเอเชีย ต่อกระบวนการขนส่งของประเทศไทย. - 2545 [2002]

0125-7838.


การขนส่งทางบก--ไทย.
การขนส่งระหว่างประเทศ--เอเชีย.

Trans Asia ทางรถไฟ Thailand-Malaysia ทางรถบรรทุก Myanmar-Thailand-Laos-Vietnam ความร่วมมือทางการขนส่งระหว่างประเทศ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305